GEM PhD School

Globalisation, Europe & Multilateralism

Erasmus Mundus Joint Doctorate

Academic Degrees

DEGREES:

2014 - Present PhD in Political Science, Universite Libre de Bruxelles (Brussels, Belgium)

2014 - Present PhD in Political Science, University of Geneva (Geveva, Switzerland)

2013 - 2014 MA in European Studies: Modern European Studies, University College London (London, UK)

2009 - 2013 LLB in International Politics, Fudan University (Shanghai, PR China)

EXCHANGE:

Aug 2011 to Jan 2012 - Erasmus Mundus Europe Asia Exchange Student in University of Amsterdam (Amsterdam, Netherlands)

SUMMER SCHOOL:

Aug 2013 - Participant of 'Under Standing Global Politics - Chinese, European and German Perspectives', Free University Berlin Global Politics Summer School (Shanghai, PR China)

VISITING POSITION:

Aug 2012 - Visiting Scholar at McDonnell International Scholars Academy, Washington University in St Louis (MO, USA)

Specific Research Title, Area and Promotor(s)

RESEARCH AREAS:

  • Foreign Policy Decision-making
  • China's Foreign Policy and Diplomacy
  • EU - China Relationship
  • EU - East Asia Relationship
  • Mainland China and Hong Kong, Macao and Taiwan Relationships

SUPERVISORS:

  • Prof. Jean-michel De Waele (ULB)
  • Prof. Rene Schwok (UNIGE)

Participation in Conferences and Seminars

PAPER PRESENTER:

"Comparative Study between China and EU's Foreign Policy Decision Making". The 5th GEM Annual Conference. Brussels, Feb 4-6, 2015.

PARTICIPANT:

17th Japan-EU Conference: Avenue to Strengthen the Economic and Strategic Partnership, 17 Nov 2014, Brussels, Belgium.

Overview of Publications

Wang Shichen: 'A Revolving Door Era for China?' in The Diplomat. 1 Jan 2015.

Wang Shichen: 《国民党并未失去2016》,'Guomindang Bingwei Shiqu 2016' (Kuomintang has not lost 2016 yet) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 1 Dec, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/43428/guo-min-dang-huan-wei-shi-qu-2016 (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/43427/guo-min-dang-huan-wei-shi-qu-2016 (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《APEC张王会并非走过场》, 'APEC Zhangwanghui Bingfei Zouguochang' (Zhang Zhijun and Wang Yuqi's Meeting in APEC is not meaningless) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 8 Nov, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/china/41939/apeczhang-wang-hui-bing-fei-zou-guo-chang (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/china/41939/apeczhang-wang-hui-bing-fei-zou-guo-chang (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《欧盟新领导层与欧盟前景》, 'Oumeng Xin Lingdaoceng Yu Oumeng Qianjing' (EU's New Leaderships and Future) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 5 Sep, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/international/37177/ou-meng-xin-ling-dao-ceng-yu-ou-meng-qian-jing (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/international/37177/ou-meng-xin-ling-dao-ceng-yu-ou-meng-qian-jing (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《习近平访问拉美与中国国际关系研究人才的缺失》, 'Xi Jinping Fangwen Lamei Yu Zhongguo Guojiguanxi Yanjiu Rencai De Queshi' (Xi Jinping's Visit to Latin America and China's Lack of International Relations Researchers) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 23 Jul, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/33032/xi-jin-ping-fang-wen-la-mei-yu-zhong-guo-guo-ji-guan-xi-yan-jiu-ren-cai-de-que-shi (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/33031/xi-jin-ping-fang-wen-la-mei-yu-zhong-guo-guo-ji-guan-xi-yan-jiu-ren-cai-de-que-shi (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《台日“国立”之争显大陆包容度提升》, 'Tairi "Guoli" Zhizheng Xian Dalu Baorongdu Tisheng' (The Conflict between Taiwan and Japan on 'National': A Proof of Mainland China's Tolerance) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 25 Jun, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/30479/tai-ri-guo-li-zhi-zheng-xian-da-lu-bao-rong-du-ti-sheng (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/30478/tai-ri-guo-li-zhi-zheng-xian-da-lu-bao-rong-du-ti-sheng (Traditional Chinese).

 Wang Shichen: 《复旦交锋显大陆已做好“民共”交流准备》, 'Fudan Jiaofeng Xian Dalu Yizuohao "Min Gong" Jiaoliu Zhunbei' (Fudan Conversation Reveals Mainaland China's Preparation for Dialogue with Democratic Progressive Party) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 10 Jun, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/29137/fu-dan-jiao-feng-xian-da-lu-yi-zuo-hao-min-gong-jiao-liu-zhun-bei (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/29136/fu-dan-jiao-feng-xian-da-lu-yi-zuo-hao-min-gong-jiao-liu-zhun-bei (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《欧洲议会选举结果为欧盟指明方向》, 'Ouzhou Yihui Xuanju Jieguo Wei Oumeng Zhiyin Fangxiang' (European Parliament Election Results Guide Future Development of EU) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 26 May, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/28114/ou-zhou-yi-hui-xuan-ju-jie-guo-wei-ou-meng-zhi-yin-fang-xiang (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/28113/ou-zhou-yi-hui-xuan-ju-jie-guo-wei-ou-meng-zhi-yin-fang-xiang (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《李克强访非新领导层外交分工渐浮现》, 'Li Keqiang Fangfei Xinlingdaoceng Waijiao Fengong Jian Fuxian' (Li Keqiang's Visit to Africa: A Signal of Division of Diplomatic Responsibilities of China's New Leaders) in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 6 May, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/26365/li-ke-qiang-fang-fei-xin-ling-dao-ceng-wai-jiao-fen-gong-jian-fu-xian (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/26366/li-ke-qiang-fang-fei-xin-ling-dao-ceng-wai-jiao-fen-gong-jian-fu-xian (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《上海才是港台事务政治副中心?》, 'Shanghai Caishi Gangtai Shiwu Zhengzhi Fuzhongxin?' (Is Shanghai the Sub-Centre of Taiwan and Hong Kong Affairs?)  in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 21 Apr, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/25382/shang-hai-cai-shi-gang-tai-shi-wu-zheng-zhi-fu-zhong-xin (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/25381/shang-hai-cai-shi-gang-tai-shi-wu-zheng-zhi-fu-zhong-xin (Traditional Chinese).

Wang Shichen: 《上世纪中国最伟大领导人?毛泽东胜蒋经国》, 'Shangshiji Zhongguo Zuiweida Lingdaoren? Mao Zedong Sheng Chiang Ching-kuo' (Who is the Greatest Leader of China in the 20 Century? Mao Zedong, not Chiang Ching-kuo)  in South China Morning Post (SCMP), Hong Kong, 14 Apr, 2014, Online: http://www.nanzao.com/sc/opinion/24975/shang-shi-ji-zhong-guo-zui-wei-da-ling-dao-ren-mao-ze-dong-sheng-jiang-jing-guo (Simplified Chinese), http://www.nanzao.com/tc/opinion/24975/shang-shi-ji-zhong-guo-zui-wei-da-ling-dao-ren-mao-ze-dong-sheng-jiang-jing-guo (Traditional Chinese).